لغات مشابه
absolute humidity of gas : شيمى : رطوبت مطلق گاز

absolute ignorance : جهل مرکب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: