لغات مشابه
absolute monarchy : سلطنت مطلقه

absolute monopoly : بازرگانى : انحصار مطلق

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی