لغات مشابه
absoluteness : اطلاق ،تماميت ،استبداد

absolutist : طرفدار استبداد،کسيکه معتقد به قواى نامحدود الهى است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: