لغات مشابه
absorb : جذب کردن رطوبت یا آب

absorb (to) : معمارى : جذب کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: