لغات مشابه
absorb moisture : رطوبت کشيدن

absorbant : درکش , درآشام

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: