لغات مشابه
absorption : انجذاب , درآشامي , درکشي , جذب

absorption apparatus : علوم مهندسى : دستگاه جذب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: