لغات مشابه
absorption losses : عمران : تلفات ناشى از جذب

absorption marker : الکترونيک : عقربه جذب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: