لغات مشابه
absorption refrigerating machine : شيمى : دستگاه سردکننده جذبى

absorption spectrophometry : شيمى : طيف نور سنجى جذبى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: