لغات مشابه
absorption tube : شيمى : لوله جذب

absorptive : جذب کننده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: