لغات مشابه
abstain : خودداري کردن , نکول کردن

abstainer : پرهيز کننده ،پرهيزگار،کسيکه از استعمال مسکرات پرهيز دارد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: