لغات مشابه
abstemiously : با پرهيز و امساک

abstemiousness : پرهيز و امساک ( در خور و نوش)

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: