لغات مشابه
abstemiousness : پرهيز و امساک ( در خور و نوش)

abstention : نکول

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: