لغات مشابه
abstentious : پرهيزکارانه ،مبنى بر پرهيزکارى

absterge : پاک کردن ،تميز کردن ،شستشو دادن( زخم)

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: