لغات مشابه
abstinent : پرهيزکار،پارسا منش ،مرتاض

abstinently : پرهيزکارانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: