لغات مشابه
abstract a deed : قباله ايى را خلاصه کردن

abstract noun : اسم معني

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: