لغات مشابه
abstracted : مجزا،پريشان خيال ،مختصر

abstractedly : با تفرقه حواس ،بطور مجزا،با پريشانى خيال ،بطور مجرد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: