لغات مشابه
abstraction : تجريد , چکيدگي , انتزاع , برآهنگ

abstractionism : مکتبى که از کيفيات واقعى هنر دوراست ،خيال بافى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: