لغات مشابه
abstractive : موجد تجرد , تجريدي

abstractly : بطور مطلق ،بطور مجرد،بخودى خود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: