لغات مشابه
Abundant : فراوان

Abundant : وافر , فراوان , انبوه , شيگان , فره

abundant element : شيمى : عنصر فراوان

abundantly : بفراواني

Abuse : خشونت کردن ، سوء استفاده کردن

Abuse : خشونت کردن ، سوء استفاده کردن

Abuse : سوءاستفاده کردن , سواستفاده کردن , بد بکار بردن , سوء استفاده , سوءاستعمال , بد استعمال کردن

abuse 2 : بد استعمال کردن ،سوء استفاده کردن از،ضايع کردن ،فحش دادن ،بدرفتارى کردن

abuse of confidence : قانون ـ فقه : خيانت در امانت

abuse of power : قانون ـ فقه : سوء استفاده از قدرت

abuse of rights : قانون ـ فقه : سوء استفاده از حق

abuser : ضايع کننده ،بد زبان ،فحاش ،دشنام دهنده

abusing a blank signed document : قانون ـ فقه : سوء استفاده از سفيد امضاء

abusive : سوء استعمال , فحاش

abusive language : فحش , بد زباني

abusively : بطور ناسزا،بطور ناصحيح ،بطور دشنام ،با فحش ،با حرف بد

abusiveness : فحاشي

abut : مماس بودن , مجاور بودن

abutilon : خطمى صحرايى

abuting surface : عمران : سطح مجاور

abutment : بست ديوار , پيه جناحي

abuttal : عمران : زمين مجاور

abuttals : زمين مجاور , زمين همسيه

abutting : هم مرز

abutting edge : علوم مهندسى : لبه ضربه گير

abutting face : علوم مهندسى : صفحه ضربه گير

aby : خريدن ،پرداختن ،کفاره دادن ،ايستادگى کردن ،ايستادن

abysm : غوطه ورساختن

abysmal : مغاکي

abyss : درکه , مغاک , حضيض , ورطه , غوطه ورساختن

abyssal : ناپيمودني , ژرفزيوي

abyssal pelagic : زيست شناسى : زير لايه ژرفى

abyssinia : حبش ،حبشه

abyssinian : مربوط به کشورAbyssinia ،اهل حبشه

ac fittings : علوم هوايى : رابطهاى لوله اى پخدار با زاويه 35 درجه

acaain or acacine : صمغ عربى

acacia : اقاقيا

academia : انجمن دانش

academian : عضوانجمن علمي , عضو آکادمي

academic : آکادميک , عضو فرهنگستان , تحصيلي

academic achievement : روانشناسى : پيشرفت تحصيلى

academic aptitude : روانشناسى : استعداد تحصيلى

academic costume : (در جمع )لباس رسمى استادى دانشگاه ،لباس دانشگاهى

academic inhibition : روانشناسى : رکود تحصيلى

academic paper : مدرک تحصيلي

academic year : سال تحصيلي

academical : مربوطبه فرهنگستان ،ادبى ،عضوانجمن دانش بافرهنگستان ،دانشجوى دانشگاه

academically : چنانچه شايسته انجمن دانش يا فرهنگستانى باشد،اديبانه

academician : عضو آکادمي

academicism : بطريق يا بروش اکادمى

academics : تعليمات افلاطون ،فلسفه افلاطون

academist : عضو فرهنگستان ،فارغ التحصيل يا دانشجوى اکادمى

academy : فرهنگستان , آکادمي , مکتب فرهنگستان , آموزشگاه

acadmist : عضوانجمن دانش يافرهنگستان ،فيلسوف اکادمى يابيشه افلاطون

acajou : درخت بلا،دريا،قرص کمر،بلادر

acalculia : روانشناسى : ناتوانى در حساب

acaleph : گزنه دريايى ،نوعى صدف

acalephe : خانواده گزنه دريايى ،طايفه ريه البحر

acanaceous : (گ.ش ).خاردار،تيغ دار

acanth(a)esthesia : روانشناسى : مورمور شدن

acantha : خار،تيغ ،ستون ،مهره پشت

acanthaceous : خاردار،شوک دار،کنگرى

acanthaid : خاردار،تيغى

acantho : کلمه ء پيشوندى بمعنى خار و خادار ميباشد

acanthocephala : خارسران

acanthoid : خارمانند،خارشکل

acanthoma : (طب )اماس سلولهاى خاردار بافت پوششى مالپيقى(مالپيگى)

acanthopterygian : خاربال ،تيغ بال

acanthopterygii : تيغ بالان ،ماهيان تيغ بال

acanthosisnigricans : (طب )بيمارى نادر پوستى که پوست ميانى هيپرتروپى و پيگمانتاسيون پيدا مينمايد

acanthous : خاردار

acanthus : کنگر

acapella : (مو).اواز دسته جمعى بسبک کليسايى

acapsular : (گ.ش ).بى تخمدان ،بى حقه ،بدون کپسول

Acapulco : آکاپولکو

acardiac : بى قلب ،بى دل

acariasis : کرم زدگى ،کنه زدگى

acaricide : مواد کنه کش

acarid : کرم جرب ،کرم پنير،کنه

acarina : خانواده کرم جرب

acarine : کرمى ،کنه اى

acaro : کلمه ء پيشوندى است مشتق از acarus به معنى(کنه )و( کرم پنير)

acaroid : مانندکرم جرب ،کنه مانند

acarology : علم کنه شناسى

acarophobia : روانشناسى : ريزهراسى

acarpellous : (گ.ش ).بى برچه ،بى حجره گرزن

acarpous : (گ.ش ).بى بر،بدون ميوه ،بى ثمر

acatalectic : (بديع )داراى اوتاد کامل ،اسلم)aslam(،قاضى يا شخصى که نمى تواند به صحت امرى اطمينان حاصل کند،ادم دودل ،مردد،شکاک

acatalepsia : روانشناسى : استدلال پريشى

acatalepsy : فلسفه احتمالي

acataletic : نامفهوم ،غيرقابل فهم

acataphasia : روانشناسى : زبان پريشى نحوى

acataposis : (طب )سختى بلع ،اشکال عمل بلع ،عسرالبلع

acathexis : روانشناسى : فقدان نيروگذارى

acaudal or acaudate : بيدم

acaulescence : بى ساقگى

acaulescent : (گ.ش ).بى شاخه ،بى ساقه

acauline : بى ساقه

accadian : زبان اکد )accad(که قبل از زبان اشورى رايج بوده و در کتيبه هاى ميخى ديده شده است ،اهل اکد يا اکاد

accaimer : افرين کننده ،هلهله کننده ،تحسين کننده

accede : رضيت دادن

accelerando : (مو).اهسته اهسته اهنگ را تندتر کنيد،کم کم تند کنيد،بطورتدريجى تندتر

accelerate : شتاب بخشيدن , سرعت دادن , شتاب کردن , سرعت گرفتن , تسريع کردن , تسريع شدن , تند شدن

accelerated depreciation : بازرگانى : استهلاک سريع

accelerated erosion : عمران : فرسايش تشديدى

accelerated fianchetto : ورزش : فيانکتوى شتابان در مسير سيسيلى

accelerated meran : ورزش : مران شتابان دلار دفاع اسلاو

accelerating potential : شيمى : پتانسيل شتابده

accelerating power : علوم مهندسى : قدرت شتاب

accelerating pump : علوم هوايى : پمپ کوچکى که به منظور تامين فورى مخلوط غليظ سوخت و هوا در کابراتور تعبيه ميشود

acceleration : تسريع , شتاب , افزيش سرعت

acceleration coefficient : بازرگانى : ضريب شتاب

acceleration due to gravity : علوم مهندسى : شتاب ثقل

acceleration error : علوم نظامى : اشتباه مسير هواپيما دراثر تغيير سرعت

acceleration space : الکترونيک : فضاى شتاب

acceleration time : کامپيوتر : زمان شتاب

accelerationists : بازرگانى : شتاب گرايان مکتبى که بر اساس اعتقاد انها هر گونه اقدام در جهت کاهش نرخ طبيعى بيکارى بدون اينکه قادر باشد اين نرخ را کاهش دهد باعث تسريع تورم خواهد شد. ميلتون فريدمن و ادموند فلپس از پيروان اصلى اين گروه ميباشند

accelerative : شتابي

accelerator : شتاباننده , گاز , تند کن

accelerator catalyst : شيمى : کاتاليزور شتاب دهنده

accent : لهجه , گويش

accentual : لهجهي

accept : اجابت کردن , موافقت شدن , قبول کردن , تقبل کردن , حاضر شدن , پذيرفتن

acceptability : قابليت پذيرش , پذيرفتگي , مقبوليت

acceptable : قابل پذيرش , پذيرفتني , موجه , بلامانع

acceptance : قبولي , پذيرش , قبول , اجابت , تقبل

acceptance test : آزمون پذيرش

acceptant : قبول کننده

acceptation : معني مصطلح

accepted : مقبول , مستجاب , پذيرفته

accepter : قبول کننده

accepting : پذيرا

acceptor : پذيرنده

access : دسترسي , دستيابي , راه يافتن , تقرب

access control : کنترل دستيابي

access time : زمان دستيابي

accessible : دم دستي , دستياب , بدست آوردني , دسترس

accession : الحاق حقوق , جلوس کردن , جلوس

accessory : هم دست

accident : سانحه , داهيه , اتفاق , عارضه صرفي , تصادف , حادثه , عرض

accidental : پيشآمدي , تصادفي , عارضي , عرضي , غير اساسي , اتفاقي

accidentally : بر حسب تصادف , تصادفا , بل

accidents : سوانح , عوارض , حوادث

acclaim : ندا دادن

acclamation : احسنت

accommodate : جي دادن , همساز کردن , جا دادن

accompaniment : دم گيري

accompanist : دم گير

accompany : بدرقه کردن , توام کردن , مصاحبت کردن , همراه رفتن , مشيعت کردن

accompanying : بدرقه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار
بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی
ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار
بررسی آلاینده های موجود در هوا و نقش آن در ایجاد بیماری های جسمی و روحی و راهکارهای پیشگیری
بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی Allium Hirtifolium
بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال
بررسی جامع زراعت
ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass System
بررسی انرژی هسته ای حق مسلم ماست (جایگاه ایران در فناوری هسته ای)
بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی
زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر
دانلود پاورپوینت حسابداری محیط زیست
دانلود تحقیق آماده حسابداری محیط زیست
بررسیCT ترانس جریان
بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی آسمانی در زمین
بررسی عوامل آنتروپوژنیك و تحولات ژئومورفولوژیكی در زون كپه داغ (مطالعه موردی آبریز کوشک آب)
بررسی اصول پرورش کرم ابریشم
بررسی اصول طراحی آنتن های حلقوی