لغات مشابه
Abuse : خشونت کردن ، سوء استفاده کردن

Abuse : خشونت کردن ، سوء استفاده کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: