لغات مشابه
abuse of power : قانون ـ فقه : سوء استفاده از قدرت

abuse of rights : قانون ـ فقه : سوء استفاده از حق

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: