لغات مشابه
abusing a blank signed document : قانون ـ فقه : سوء استفاده از سفيد امضاء

abusive : سوء استعمال , فحاش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: