لغات مشابه
abusive : سوء استعمال , فحاش

abusive language : فحش , بد زباني

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: