لغات مشابه
abusive language : فحش , بد زباني

abusively : بطور ناسزا،بطور ناصحيح ،بطور دشنام ،با فحش ،با حرف بد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: