لغات مشابه
abut : مماس بودن , مجاور بودن

abutilon : خطمى صحرايى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: