لغات مشابه
abutilon : خطمى صحرايى

abuting surface : عمران : سطح مجاور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: