لغات مشابه
abutment : بست ديوار , پيه جناحي

abuttal : عمران : زمين مجاور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: