لغات مشابه
accessible : دم دستي , دستياب , بدست آوردني , دسترس

accession : الحاق حقوق , جلوس کردن , جلوس

accessory : هم دست

accident : سانحه , داهيه , اتفاق , عارضه صرفي , تصادف , حادثه , عرض

accidental : پيشآمدي , تصادفي , عارضي , عرضي , غير اساسي , اتفاقي

accidentally : بر حسب تصادف , تصادفا , بل

accidents : سوانح , عوارض , حوادث

acclaim : ندا دادن

acclamation : احسنت

accommodate : جي دادن , همساز کردن , جا دادن

accompaniment : دم گيري

accompanist : دم گير

accompany : بدرقه کردن , توام کردن , مصاحبت کردن , همراه رفتن , مشيعت کردن

accompanying : بدرقه

accomplice : معاون جرم , همداستان , شريک جرم , دستيار

accomplish : بهانجام رساندن

accomplished : مهذب , باکمال , صاحب کمال , کامل شده

accomplishment : کارکرد

accomplishments : کمالات

accord : طيب خاطر

accordance : وفق

according to : به اظهار , به نوشته , به ادعي , به نظر , مطابق , طبق , بمصداق , به گفته , به عقيده , بگزارش , بنابر , بنابه , بنابگفته , بنا به گفته , بر طبق , بر حسب , بزعم , برطبق , مطابق با , ممصادق , بروفق

according to circumstances : بنا بر مقتضيات

according to desire : بر وفق مراد

according to habit : طبق مرسوم , بر حسب مرسوم

according to the usual habit : بعادت معلوف , بعادت مالوف

according to weight : وزناً

according to what is said : بقرار مسموع

accordingly : به ين ترتيب , نتيجتا , از ينرو , بدين ترتيب , بالنتيجه

account : حساب , تاريخچه

account card : کارت حساب

account number : شماره حساب

account statement : صورت حساب بانکي

accountable : قابل توضيح

accountancy : حسابداري

accountant : حسابدار

accounting : محاسبه , حسابداري , محاسباتي

accounting for : حسابداری برای

accounting machine : ماشين حسابداري

accounting office : اداره حسابداري

accounting system : سيستم حسابداري

accounts : محاسبات

accrete : مجگ

accrue : منتج گرديدن

acculturate : فرهنگ پذيرفتن

accumulate : ذخيره کردن , انباشتن , ترکم کردن , گرد کردن , اندوختن

accumulate wealth : مال اندوختن

accumulating : احتکاري

accumulation : تراکم , انباشتگي

accumulator : انباره , انباشتگر

accumulator switchboard : علوم مهندسى : تابلوى اتصالات اکومولاتور

accumulator tank : شيمى : مخزن جمع کننده

accuracy : صحت , دقت

accuracy compulsion : روانشناسى : وسواس دقت

accuracy control : کنترل دقت

accuracy control character : کامپيوتر : دخشه يا کاراکتر کنترل دقت

accuracy life : عمر قانونى لوله جنگ افزار،(برحسب تعداد گلوله)

accuracy of data : عمران : صحت داده هاى امارى

accuracy of fire : علوم نظامى : دقت تير

accuracy score : روانشناسى : نمره دقت

accuracy test : روانشناسى : ازمون دقت

accuracy to size : علوم مهندسى : دقت اندازه گذارى

accurate : راستين , دقيق

accurate to gage : علوم مهندسى : دقت در سنجيدن

accurate to size : علوم مهندسى : دقت در اندازه گرفتن

accurately : بدرستى ،بدقت

accurse : لعنت کردن ،نفرين کردن

accursed : نفرين شده ،ملعون و مطرود

accursedly : ملعونانه ،بطور مردود

accursedness : ملعون بودن ،مردوديت

accusable : قابل اتهام متهم

accusal : تهمت ،افترا

accusant : تهمت زننده

accusation : افترا , تهمت , اتهام

accusative : ريي

accusatory : اتهامي , تهمت آميز

accuse : افترا زدن , متهم ساختن , متهم کردن , تهمت زدن , تهمت بستن

accused : متهم

accusingly : بطريق اتهام

accustom : عادي کردن , عادت دادن , معتاد ساختن , آشنا شدن , خو دادن , خو گرفتن , معتاد شدن

accustomed : خوگرفته , آموخته

accustomedness : خوگرفتگى ،عادت ،اعتياد

ace : کلمات مييد

ace high : علوم نظامى : سيستم مخابراتى قمر مصنوعى

ace test : روانشناسى : American Council on Education Testازمون ا سى اى

acedia : گيجى ،سستى ،رخوت ،حالت خـلسه

aceko black : شيمى : نوعى رنگ سياه اسيدى

acellular : بي ياخته , غير سلولي

acenesth(a)esia : روانشناسى : نااگاهى تنى

acentric : بي مرکز

acentrous : (ج.ش ).فاقد ستون پشتى ،فاقد ستون فقرات

aceology : (طـب )درمان شناسى

acephal : بيسر،بى سر

acephala : (ج.ش ).راسته ء بى سران از شاخه ء نرم تنان

acephalan : ناعمه بيسر

acephali : جانوران بيسر

acephalo : پيشونديست يونانى بمعنى( بى سر )و(فاقد سر )که با کلمات ديگر ترکيب ميشود

acephalocyst : کرم بيسر

acephalon : حيوان راسته ء بى سران

aceptive : قابل قبول ،پذيرفتنى

acequia : نهر ابيارى ،جويبار

aceraceae : (گ.ش ).افراييان ،تيره ء افرا،افرايان

acerate : سوزني شکل

aceratosis : (طب )نارسى و نابالغى بافت شاخى

acerbate : تند و تيز کردن ،ترش کردن ،تلخ و گس کردن

acerbity : دبشي

aceric : افرايى ،اجى

aceric acid : اج ،جوهرافرا

acerose : نوک تيز،سوزنى

acervate : انبوه شده ،انباشته

acescence : ميخوش ،ميل به ترشى

acetabular : داراى حفره ء حقه اى توگرد)too goud(،حقه اى

acetabulifarm : فنجانى ،توگرد

acetabulum : (درروم قديم )فنجان( سرکه خورى)،(تش ).حفره ء حقه اى استخوان لگن که محل اتصال بااستخوان ران است ،(ج.ش ).محل اتصال پاى حشرات ببدن ،لوله ء(مخصوص مکيدن ) زالو

acetaldehyde azine : شيمى : استالدهيد ازين

acetaldoxime : شيمى : استالدوکسيم

acetals : شيمى : استالها

acetanion : (ش ).انيونC2H3O2 ،جوهر سرکه

acetarious : مربوط به سالاد،سبزيهاى مخصوص سالاد

acetate : استات

acetate fibers : شيمى : الياف استاتى

acetate rayon process : شيمى : فرايند تهيه الياف استاتى

acetated : باجوهر سرکه ترکيب شده

acetiam : (حق ).علت( فرضى )براى عملى تا قاضى بتواند راى خود را بدهد

acetic : سرکه مانند

acetic acid : جوهر سرکه

acetic fermentation : شيمى : تخمير سرکه اى

acetifier : ترش کننده

acetimeter : شيمى : سرکه سنج

acetimetry : شيمى : سرکه سنجى

aceto : (ش ).پيشوندى است مشتق از کلمه ء لاتين acetum که به معنى( مشتق از يا مربوط به جوهرسرکه )ميباشد

acetoaaetic ester synthesis : شيمى : سنتز به کمک استراستواستيک

acetomorphine : (داروسازى )هرويين

acetonation : شيمى : استون دار کردن

acetone bodies : شيمى : مواد استونى

acetone number : شيمى : عدد استونى

acetone oil : شيمى : روغن استون

acetone yeast : شيمى : مخمر استون

acetonic : شيمى : استونى

acetonincs : شيمى : استونينها

acetophenone : شيمى : استوفنون

acetous : ترش ،سرکه اى ،مولدجوهر سرکه

acetous fermentation : شيمى : سرکه اى شدن

acetum : سرکه ،استخراج عصاره از گياهان دارويى(با اسيداستيک رقيق)،حل مواد معطر در محلولى مرکب از اسيد استيک و الکل و اب

acetyl : (ش ).ريشه ء يک ظرفيتى بفرمولCH3CO

acetyl number : شيمى : عدد استيلى

acetyl pure yellow : شيمى : زرد خالص استيلى

acetyl scarlet : شيمى : سرخ استيلى

acetylable : شيمى : استيل پذير

acetylated : شيمى : استيل دار شده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری