معنی accuracy control

accuracy control
کنترل دقت
کلمات مشابه

accuracy control character : کامپيوتر : دخشه يا کاراکتر کنترل دقت

accuracy life : عمر قانونى لوله جنگ افزار،(برحسب تعداد گلوله)

accuracy of data : عمران : صحت داده هاى امارى

accuracy of fire : علوم نظامى : دقت تير

accuracy score : روانشناسى : نمره دقت

accuracy test : روانشناسى : ازمون دقت

accuracy to size : علوم مهندسى : دقت اندازه گذارى

accurate : راستين , دقيق

accurate to gage : علوم مهندسى : دقت در سنجيدن

accurate to size : علوم مهندسى : دقت در اندازه گرفتن

accurately : بدرستى ،بدقت

accurse : لعنت کردن ،نفرين کردن

accursed : نفرين شده ،ملعون و مطرود

accursedly : ملعونانه ،بطور مردود

accursedness : ملعون بودن ،مردوديت

accusable : قابل اتهام متهم

accusal : تهمت ،افترا

accusant : تهمت زننده

accusation : افترا , تهمت , اتهام

accusative : ريي

accusatory : اتهامي , تهمت آميز

accuse : افترا زدن , متهم ساختن , متهم کردن , تهمت زدن , تهمت بستن

accused : متهم

accusingly : بطريق اتهام

accustom : عادي کردن , عادت دادن , معتاد ساختن , آشنا شدن , خو دادن , خو گرفتن , معتاد شدن

accustomed : خوگرفته , آموخته

accustomedness : خوگرفتگى ،عادت ،اعتياد

ace : کلمات مييد

ace high : علوم نظامى : سيستم مخابراتى قمر مصنوعى

ace test : روانشناسى : American Council on Education Testازمون ا سى اى

acedia : گيجى ،سستى ،رخوت ،حالت خـلسه

aceko black : شيمى : نوعى رنگ سياه اسيدى

acellular : بي ياخته , غير سلولي

acenesth(a)esia : روانشناسى : نااگاهى تنى

acentric : بي مرکز

acentrous : (ج.ش ).فاقد ستون پشتى ،فاقد ستون فقرات

aceology : (طـب )درمان شناسى

acephal : بيسر،بى سر

acephala : (ج.ش ).راسته ء بى سران از شاخه ء نرم تنان

acephalan : ناعمه بيسر

acephali : جانوران بيسر

acephalo : پيشونديست يونانى بمعنى( بى سر )و(فاقد سر )که با کلمات ديگر ترکيب ميشود

acephalocyst : کرم بيسر

acephalon : حيوان راسته ء بى سران

aceptive : قابل قبول ،پذيرفتنى

acequia : نهر ابيارى ،جويبار

aceraceae : (گ.ش ).افراييان ،تيره ء افرا،افرايان

acerate : سوزني شکل

aceratosis : (طب )نارسى و نابالغى بافت شاخى

acerbate : تند و تيز کردن ،ترش کردن ،تلخ و گس کردن

acerbity : دبشي

aceric : افرايى ،اجى

aceric acid : اج ،جوهرافرا

acerose : نوک تيز،سوزنى

acervate : انبوه شده ،انباشته

acescence : ميخوش ،ميل به ترشى

acetabular : داراى حفره ء حقه اى توگرد)too goud(،حقه اى

acetabulifarm : فنجانى ،توگرد

acetabulum : (درروم قديم )فنجان( سرکه خورى)،(تش ).حفره ء حقه اى استخوان لگن که محل اتصال بااستخوان ران است ،(ج.ش ).محل اتصال پاى حشرات ببدن ،لوله ء(مخصوص مکيدن ) زالو

acetaldehyde azine : شيمى : استالدهيد ازين

acetaldoxime : شيمى : استالدوکسيم

acetals : شيمى : استالها

acetanion : (ش ).انيونC2H3O2 ،جوهر سرکه

acetarious : مربوط به سالاد،سبزيهاى مخصوص سالاد

acetate : استات

acetate fibers : شيمى : الياف استاتى

acetate rayon process : شيمى : فرايند تهيه الياف استاتى

acetated : باجوهر سرکه ترکيب شده

acetiam : (حق ).علت( فرضى )براى عملى تا قاضى بتواند راى خود را بدهد

acetic : سرکه مانند

acetic acid : جوهر سرکه

acetic fermentation : شيمى : تخمير سرکه اى

acetifier : ترش کننده

acetimeter : شيمى : سرکه سنج

acetimetry : شيمى : سرکه سنجى

aceto : (ش ).پيشوندى است مشتق از کلمه ء لاتين acetum که به معنى( مشتق از يا مربوط به جوهرسرکه )ميباشد

acetoaaetic ester synthesis : شيمى : سنتز به کمک استراستواستيک

acetomorphine : (داروسازى )هرويين

acetonation : شيمى : استون دار کردن

acetone bodies : شيمى : مواد استونى

acetone number : شيمى : عدد استونى

acetone oil : شيمى : روغن استون

acetone yeast : شيمى : مخمر استون

acetonic : شيمى : استونى

acetonincs : شيمى : استونينها

acetophenone : شيمى : استوفنون

acetous : ترش ،سرکه اى ،مولدجوهر سرکه

acetous fermentation : شيمى : سرکه اى شدن

acetum : سرکه ،استخراج عصاره از گياهان دارويى(با اسيداستيک رقيق)،حل مواد معطر در محلولى مرکب از اسيد استيک و الکل و اب

acetyl : (ش ).ريشه ء يک ظرفيتى بفرمولCH3CO

acetyl number : شيمى : عدد استيلى

acetyl pure yellow : شيمى : زرد خالص استيلى

acetyl scarlet : شيمى : سرخ استيلى

acetylable : شيمى : استيل پذير

acetylated : شيمى : استيل دار شده

acetylating agent : شيمى : عامل استيل دار کننده

acetylator : شيمى : دستگاه استيل دار کننده

acetylcoenzyme a : شيمى : استيل کوانزيمA

acetylene acid : شيمى : اسيد استيلنى

acetylene alcohol : شيمى : الکل استيلنى

معنی accuracy control به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی