لغات مشابه
achievement curve : روانشناسى : منحنى پيشرفت

achievement motive : روانشناسى : انگيزه پيشرفت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: