لغات مشابه
achievement need : روانشناسى : نياز پيشرفت

achievement quotient (aq) : روانشناسى : بهر پيشرفت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: