لغات مشابه
achluophobia : روانشناسى : تاريکى هراسى

acholia : (طب )فقدات يا کمبود صفرا

acholic : فاقد صفرا،داراى نقص صفرا

achondrite : سنگ الماس بدون ذرات گرد

achor : (طب )بثورات فلسى پوست سر

achordata : (ج.ش ).جانوران فاقد ستون فقرات

achrocidin : شيمى : اکروسيدين

achrodextrin : شيمى : اکرودکسترين

achroma : (طب )بى رنگى ،رنگ پريدگى ،(طب )فقدان رنگ دانه( در مو)،بى رنگى مو

achromat : کلمات پيشوندى است يونانى مشتق از کلمه ء achromatos بمعنى( بيرنگ)

achromate : عدسى اکروماتيک ،ادم کور رنگ

achromatic color : روانشناسى : رنگ بى فام

achromatic indicator : شيمى : شناساگر اکروماتيک

achromatic lens : نجوم : عدسى بى رنگ

achromatisation : بى رنگى ،رنگ ناپذيرى

achromatize : رنگ ناپذير کردن ،بى رنگ کردن

achromatope : ادم رنگ کور

achromatopsy : رنگ کورى

achromatous : رنگ کور

achromia : (طب )فقدان رنگ دانه( در مو)،بى رنگى مو

achromic : بى رنگ ،رنگ ناپذير،(مو ).بدون ترخيم ،بدون نيم پرده ء ميان اهنگ

achropsia : (طب )کورى رنگ ،رنگ کورى

achy : دردناک ،درداور

achylous : (فيزيولوژى )بدون کيلوس ،بدون قيلوس

acicity of wastewater : معمارى : درجه اسيدى فاضلاب

acicula : (گ.ش -.ج.ش ).سوزنچه ،خار،تيغ

acicular : سوزن وار،سوزنى ،نوک تيز

aciculate : سوزنى ،سوزن وار،خاردار،تيغ دار

aciculum : تيغ(گياه)،خار ريز و راست و شکننده

acid : اسيد , سرکه مانند , حامض , جوهر اسيد

acid alizarian blue black : شيمى : ابى سير اليزارين اسيدى

acid alizarin black : شيمى : سياه اليزارين اسيدى

acid alkylation : شيمى : الکيل دار کردن در محيط اسيدى

acid anhydride : شيمى : انيدريد اسيد

acid bath : شيمى : حمام اسيد

acid blue : شيمى : ابى اسيدى

acid carboy : شيمى : غرابه اسيد

acid catalysis : شيمى : کاتاليزور در محيط اسيدى

acid catalyst : شيمى : کاتاليزور اسيدى

acid catalyzed reaction : شيمى : واکنش کاتاليزور شده با اسيد

acid clay : شيمى : خاک رس اسيدى

acid cooler : شيمى : مبرد اسيدى

acid corrosion of concrete : عمران : خورده شدن بتن بوسيله اسيد

acid cure : شيمى : پخت در محيط اسيدى

acid decomposition : شيمى : تجزيه اسيدى

acid depolarization : شيمى : قطبش زدايى اسيدى

acid diluent : علوم هوايى : ترکيبى که با قلم زنى سطح فلز باعث اتصال بهتر لايه هاى پرداخت با سطح فلز ميشود

acid dip : شيمى : شستشو با اسيد

acid drops : اب نبات ،يانقل ترش

acid dye : شيمى : رنگينه اسيدى

acid extraction : شيمى : استخراج اسيدى

acid fast : مقاوم در برابر رنگ برى اسيد،داراى لکه هايى که با اسيد زائل نميشود

acid free : شيمى : بدون اسيد

acid freeder : شيمى : اسيد رسان

acid gases : شيمى : گازهاى اسيدى

acid heat test : شيمى : ازمون گرمايى با سولفوريک اسيد

acid hydrogen : شيمى : هيدروژن اسيدى

acid hydrolysis : شيمى : ابکافت اسيدى

acid ionization : شيمى : يونش اسيدى

acid ketone : شيمى : کتون اسيدى

acid lining : علوم مهندسى : لايه اسيدى

acid number : شيمى : عدد اسيدى

acid oxide : شيمى : اکسيد اسيدى

acid phosphatase : شيمى : فسفاتاز اسيدى

acid process : علوم مهندسى : فرايند اسيدى

acid proof floortile : معمارى : کاشى ضد اسيد

acid proof paint : الکترونيک : رنگ ضد اسيد

acid proof wire : الکترونيک : سيم ضد اسيد

acid pump : شيمى : تلمبه اسيد

acid rain : زيست شناسى : باران اسيدى

acid reaction : شيمى : واکنش اسيدى

acid receiver : شيمى : مخزن اسيد

acid reclaim : شيمى : بازيابى اسيد

acid recovery plant : شيمى : کارگاه بازيابى اسيد

acid resistance : شيمى : مقاومت در برابر اسيد

acid resisting brick : معمارى : اجر ضد اسيد

acid resisting paving : معمارى : کفپوش ضد اسيد

acid salt : شيمى : نمک اسيدى

acid sludge : شيمى : لجن شستشوى با اسيد

acid soil : شيمى : خاک اسيدى

acid solution : شيمى : محلول اسيد

acid solvent : شيمى : حلال اسيدى

acid test : وسيله آزميش

acid tower : شيمى : برج اسيد

acid vapor canister : علوم نظامى : ماسک حفاظت در برابر بخار اسيد

acid water : شيمى : اب اسيد

acid weighing tank : شيمى : ظرف توزين اسيد

acid base balance : ورزش : توان اسيدى - بازى

acid base catalysis : شيمى : خاصيت اسيدى - بازى

acid base indicator : شيمى : شناساگر اسيد - باز

acid base pair : شيمى : زوج اسيد - باز

acid base reactions : شيمى : واکنشهاى اسيد - باز

acid proof brick : شيمى : اجر ضد اسيد

acid proof floor tile : شيمى : موزاييک ضد اسيد

acid resistant : شيمى : ماده مقاوم در برابر اسيد

acid resisting : شيمى : ضد اسيد

acid resisting paint : شيمى : رنگ ضد اسيد

acid0base titration : شيمى : تيتر کردن اسيد - باز

acid=proof galosh : شيمى : گالش ضد اسيد

acidic : اسيدي , اسيد دار

acidic oxide : شيمى : اکسيژن اسيدى

acidic resins : شيمى : رزينهاى اسيدى

acidifiable : شيمى : اسيدى شدنى

acidific : حموضت اور،ترش شونده

acidification : تحميض , اسيد شدگي

acidification or acidizing : عمران : اسيد شوئى

acidified : شيمى : اسيدى شده

acidifier : ميه حموضت

acidimeter : اسيد سنج

acidimetry : شيمى : اسيدسنجى

acidion : شيمى : يون اسيدى

acidity : اسيديته , حموضت

acidly : با ترشرويى ،به تندى

acidness : (درجه ) ترش ،تندى

acidolysis : شيمى : اسيد کافت

acidometer : شيمى : اسيدسنج

acidophile : اسيدگري

acidulant : شيمى : اسيدى کننده

acidulated : ميخوش ،کج خلق ،کمى ترش ،ملس

acidulation : شيمى : اسيدى کردن

acidulent : کج خلق

acierage : پولاداندايى

acierate : پولادکردن

aciform : سوزني شکل

acinaces : شمشير کوتاه ايرانيان قديم و سکاها

acinaciform : (گ.ش ).شمشيرى شکل

acinarious : (گ.ش ).پوشيده شده از حفره هاى کروى( مانند دانه هاى وسط انگور)

acinaseous : (گ.ش ).داراى تخم و بذر،داراى تخمدان

acinceous : (گ.ش ).داراى برگهاى شمشيرى

acinetic : (طب )مانع حرکت( شونده)

aciniform : (گ.ش ).انگورى ،انگور مانند،خوشه اى ،هسته دار،پر دانه

acinose : دان دان ،انگورى

acinus : (گ.ش ).دانه ء ريز( در توت و تمشک و غيره)،انگورک ،دانه ،حبه

acipenser : ( )=accipenser(ج.ش ).ماهى خاويار

acitric a : جوهر ابليمو

aciurgy : (طب )عمل جراحى

ackermanaxle : محور جلوى اتومبيل

acknohledgement : تصديق

acknowladgement of debt : بازرگانى : قبول بدهى

acknowledge : اقرار کردن

acknowledge : پذیرفتن ، به رسمیت شناختن

acknowledge : پذیرفتن ، به رسمیت شناختن

acknowledged : تصديق شده

acknowledgement : اذعان , اعتراف

acknowledgement of receipt : بازرگانى : اعلام وصول

acknowledgement of debt : قانون ـ فقه : اقرار به بدهى

acknowledgement of paternity : قانون ـ فقه : اقرارالبنوت

acknowledger : اعتراف کننده ،تصديق کننده ،قبول کننده ،رسيدگوينده

acknowledgment : شهادت نامه , اقرار

ackuowledge : اعتراف کردن ،تصديق کردن ،رسماشناختن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری