معنی acid proof wire

acid proof wire
الکترونيک : سيم ضد اسيد
کلمات مشابه

acid pump : شيمى : تلمبه اسيد

acid rain : زيست شناسى : باران اسيدى

acid reaction : شيمى : واکنش اسيدى

acid receiver : شيمى : مخزن اسيد

acid reclaim : شيمى : بازيابى اسيد

acid recovery plant : شيمى : کارگاه بازيابى اسيد

acid resistance : شيمى : مقاومت در برابر اسيد

acid resisting brick : معمارى : اجر ضد اسيد

acid resisting paving : معمارى : کفپوش ضد اسيد

acid salt : شيمى : نمک اسيدى

acid sludge : شيمى : لجن شستشوى با اسيد

acid soil : شيمى : خاک اسيدى

acid solution : شيمى : محلول اسيد

acid solvent : شيمى : حلال اسيدى

acid test : وسيله آزميش

acid tower : شيمى : برج اسيد

acid vapor canister : علوم نظامى : ماسک حفاظت در برابر بخار اسيد

acid water : شيمى : اب اسيد

acid weighing tank : شيمى : ظرف توزين اسيد

acid base balance : ورزش : توان اسيدى - بازى

معنی acid proof wire به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی