معنی acid proof wire

acid proof wire
الکترونيک : سيم ضد اسيد
کلمات مشابه

acid pump : شيمى : تلمبه اسيد

acid rain : زيست شناسى : باران اسيدى

acid reaction : شيمى : واکنش اسيدى

acid receiver : شيمى : مخزن اسيد

acid reclaim : شيمى : بازيابى اسيد

acid recovery plant : شيمى : کارگاه بازيابى اسيد

acid resistance : شيمى : مقاومت در برابر اسيد

acid resisting brick : معمارى : اجر ضد اسيد

acid resisting paving : معمارى : کفپوش ضد اسيد

acid salt : شيمى : نمک اسيدى

acid sludge : شيمى : لجن شستشوى با اسيد

acid soil : شيمى : خاک اسيدى

acid solution : شيمى : محلول اسيد

acid solvent : شيمى : حلال اسيدى

acid test : وسيله آزميش

acid tower : شيمى : برج اسيد

acid vapor canister : علوم نظامى : ماسک حفاظت در برابر بخار اسيد

acid water : شيمى : اب اسيد

acid weighing tank : شيمى : ظرف توزين اسيد

acid base balance : ورزش : توان اسيدى - بازى

acid base catalysis : شيمى : خاصيت اسيدى - بازى

acid base indicator : شيمى : شناساگر اسيد - باز

acid base pair : شيمى : زوج اسيد - باز

acid base reactions : شيمى : واکنشهاى اسيد - باز

acid proof brick : شيمى : اجر ضد اسيد

acid proof floor tile : شيمى : موزاييک ضد اسيد

acid resistant : شيمى : ماده مقاوم در برابر اسيد

acid resisting : شيمى : ضد اسيد

acid resisting paint : شيمى : رنگ ضد اسيد

acid0base titration : شيمى : تيتر کردن اسيد - باز

acid=proof galosh : شيمى : گالش ضد اسيد

acidic : اسيدي , اسيد دار

acidic oxide : شيمى : اکسيژن اسيدى

acidic resins : شيمى : رزينهاى اسيدى

acidifiable : شيمى : اسيدى شدنى

acidific : حموضت اور،ترش شونده

acidification : تحميض , اسيد شدگي

acidification or acidizing : عمران : اسيد شوئى

acidified : شيمى : اسيدى شده

acidifier : ميه حموضت

acidimeter : اسيد سنج

acidimetry : شيمى : اسيدسنجى

acidion : شيمى : يون اسيدى

acidity : اسيديته , حموضت

acidly : با ترشرويى ،به تندى

acidness : (درجه ) ترش ،تندى

acidolysis : شيمى : اسيد کافت

acidometer : شيمى : اسيدسنج

acidophile : اسيدگري

acidulant : شيمى : اسيدى کننده

acidulated : ميخوش ،کج خلق ،کمى ترش ،ملس

acidulation : شيمى : اسيدى کردن

acidulent : کج خلق

acierage : پولاداندايى

acierate : پولادکردن

aciform : سوزني شکل

acinaces : شمشير کوتاه ايرانيان قديم و سکاها

acinaciform : (گ.ش ).شمشيرى شکل

acinarious : (گ.ش ).پوشيده شده از حفره هاى کروى( مانند دانه هاى وسط انگور)

acinaseous : (گ.ش ).داراى تخم و بذر،داراى تخمدان

acinceous : (گ.ش ).داراى برگهاى شمشيرى

acinetic : (طب )مانع حرکت( شونده)

aciniform : (گ.ش ).انگورى ،انگور مانند،خوشه اى ،هسته دار،پر دانه

acinose : دان دان ،انگورى

acinus : (گ.ش ).دانه ء ريز( در توت و تمشک و غيره)،انگورک ،دانه ،حبه

acipenser : ( )=accipenser(ج.ش ).ماهى خاويار

acitric a : جوهر ابليمو

aciurgy : (طب )عمل جراحى

ackermanaxle : محور جلوى اتومبيل

acknohledgement : تصديق

acknowladgement of debt : بازرگانى : قبول بدهى

acknowledge : اقرار کردن

acknowledge : پذیرفتن ، به رسمیت شناختن

acknowledge : پذیرفتن ، به رسمیت شناختن

acknowledged : تصديق شده

acknowledgement : اذعان , اعتراف

acknowledgement of receipt : بازرگانى : اعلام وصول

acknowledgement of debt : قانون ـ فقه : اقرار به بدهى

acknowledgement of paternity : قانون ـ فقه : اقرارالبنوت

acknowledger : اعتراف کننده ،تصديق کننده ،قبول کننده ،رسيدگوينده

acknowledgment : شهادت نامه , اقرار

ackuowledge : اعتراف کردن ،تصديق کردن ،رسماشناختن

acleictous : نصفه ،نيم شکل(در مورد بلورها)

aclinic : بى تمايل ،بى خميدگى

acloud : ابرى ،پوشيده از ابر

acm : کامپيوتر : Asssociation for Computing Machineryانجمن ماشين الات کامپيوترى

acm(a)esthesia : روانشناسى : بى دردى بساوشى

acme : نقطه کمال

acme thread : علوم مهندسى : شيار ذوزنقه اى

acne : غرور جواني , جوش

acnemia : (طب )ضعف ماهيچه ء ساق پا

acnerosacea : (طب )ورم و سرخى صورت و بينى در اثر افراط در صرف مشروبات الکلى

acnode : (هن ).نقطه ء مزدوج

acoasm : روانشناسى : توهم شنيدارى

acock : يک ور

acodemian : عضوانجمن دانش ،عضوفرهنگستان ،عضودانشگاه يادانشکده

acoelous : (ج.ش ).بدون معده ء حقيقى يا دستگاه هاضمه ،بدون حفره ء بدن

acold : سرد،خنک ،بدون احساسات

acologte : نوکرکليسا،همراه ،معاون

acology : (طب )مفردات پزشکى ،علم علاج

معنی acid proof wire به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی