لغات مشابه
acoustical trumpet : گوشى براى کرها،صدا افزا

acoustically : از روى صدا شناسى ،نسبت به صدا يا شنوايى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی