لغات مشابه
acoustically : از روى صدا شناسى ،نسبت به صدا يا شنوايى

acoustician : ويژه گر آواشنود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: