لغات مشابه
acpa : کامپيوتر : Association for Women in Computing

acquaint : اشنا کردن ،اگاه کردن ،مسبوق کردن ،مطلع کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: