لغات مشابه
acquaint : اشنا کردن ،اگاه کردن ،مسبوق کردن ،مطلع کردن

acquaintance : معرفت , آشنا , شناسا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: