لغات مشابه
acquaintance : معرفت , آشنا , شناسا

acquaintanceship : اشنايى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: