لغات مشابه
acquiesce : تن در دادن

acquiescent : خشنود،ساکت ،راضى شونده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: