لغات مشابه
acquiescent : خشنود،ساکت ،راضى شونده

acquiescent response set : روانشناسى : امايه تصديق

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: