لغات مشابه
acquiescent response set : روانشناسى : امايه تصديق

acquiescently : با رضايت ،از روى تسليم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: