لغات مشابه
acquirable : قابل حصول

acquire : اندوختن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: