لغات مشابه
acquire knowledge : علم اندوختن

acquired : فرا گرفته , مکتسب , اکتسابي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: