لغات مشابه
acquisitive crimes : قانون ـ فقه : جرائم اکتسابى

acquisitive prescription : قانون ـ فقه : مرور زمان مملک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: