لغات مشابه
acquittal : تبرئه , برائت ذمه

acquittance : برائت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: