لغات مشابه
acre foot : يک جريب اب 1233/5( متر مکعب اب)

acre inch : 1/12يک جريب اب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: