لغات مشابه
acre inch : 1/12يک جريب اب

acre or akka : عکا

acre shop : حق الارض

acre foot or acre foot : يک جريب اب برابربا1232/6مترمکعب اب

acreage : وسعت زمين به جريب

acrid : تند , دبش , گس

acridfty : دبشى ،تندى ،زنندگى

acridity : گسي

acridly : به تندى ،بدرشتى

acriflavine hydrochloride : شيمى : اکريفلاوين هيدروکلرايد

acrimenious : تلخ ،تعنه اميز،تند

acrimonious : تند،زننده ،سوزان

acrimoniously : به تندى ،بتلخى

acrimoniousness : تلخى ،تندى ،درشتى ،بد خلقى ،سخن زننده ،زخم زبان

acrimony : تندى ،شدت ،رنجش

acritical : (طب )غير بحرانى

acro(a)esthesia : روانشناسى : حساسيت غيرعادى اندامهاى انتهايى

acroan(a)esthesia : روانشناسى : بى حسى اندامهاى انتهايى

acrobacy : بند بازى

acrobat : آکروبات

acrobatic : مربوط به بندبازى

acrobatism : بندبازى ،ريسمان بازى

acrobystitis : (طب )ورم پوست ذکر)zakar(

acrocephalia : جمجمه ء هرمى شکل

acrocephalic : (طب )داراى جمجمه ء هرمى شکل(بطور غير طبيعى)

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود طرحهای اسلیمی ، وکتور( سی دی آر ، کرل دراو ) مجموعه شماره 19
دانلود کارت ویزیت لایه باز دورو نمایندگی و نصب ایزوگام
دانلود طرحهای اسلیمی ، وکتور( سی دی آر ، کرل دراو ) مجموعه شماره 18
دانلود فایل طرح توجیهی تولید آنزیم های صنعتی پکینتاز و لیپاز
دانلود پاورپوینت بادام
دانلود طرحهای اسلیمی ، وکتور( سی دی آر ، کرل دراو ) مجموعه شماره 17
دانلود طرحهای اسلیمی ، وکتور( سی دی آر ، کرل دراو ) مجموعه شماره 16
دانلود فایل طرح توجیهی عایق صدا پلی اورتان
دانلود پاورپوینت وزارت جهاد كشاورزي
دانلود طرحهای اسلیمی ، وکتور( سی دی آر ، کرل دراو ) مجموعه شماره 15
دانلود طرحهای اسلیمی ، وکتور( سی دی آر ، کرل دراو ) مجموعه شماره 14
دانلود فایل طرح توجیهی کنستانتره آب هویج
دانلود فایل طرح توجیهی تولید آکرولئین
دانلود فایل طرح توجیهی اسید آمینورکسی
دانلود پاورپوینت درمورد تاریخ وتمدن ایران در عصرصفویه
دانلود پاورپوینت درمورد تاریخ وتمدن ایران در عصرصفویه
دانلود پاورپوینت درمورد تاریخ وتمدن ایران در عصرصفویه
دانلود پاورپوینت درمورد تاریخ وتمدن ایران در عصرصفویه
دانلود پاورپوینت درمورد تاریخ وتمدن ایران در عصرصفویه