لغات مشابه
acre foot or acre foot : يک جريب اب برابربا1232/6مترمکعب اب

acreage : وسعت زمين به جريب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: