لغات مشابه
acridity : گسي

acridly : به تندى ،بدرشتى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: