لغات مشابه
acriflavine hydrochloride : شيمى : اکريفلاوين هيدروکلرايد

acrimenious : تلخ ،تعنه اميز،تند

acrimonious : تند،زننده ،سوزان

acrimoniously : به تندى ،بتلخى

acrimoniousness : تلخى ،تندى ،درشتى ،بد خلقى ،سخن زننده ،زخم زبان

acrimony : تندى ،شدت ،رنجش

acritical : (طب )غير بحرانى

acro(a)esthesia : روانشناسى : حساسيت غيرعادى اندامهاى انتهايى

acroan(a)esthesia : روانشناسى : بى حسى اندامهاى انتهايى

acrobacy : بند بازى

acrobat : آکروبات

acrobatic : مربوط به بندبازى

acrobatism : بندبازى ،ريسمان بازى

acrobystitis : (طب )ورم پوست ذکر)zakar(

acrocephalia : جمجمه ء هرمى شکل

acrocephalic : (طب )داراى جمجمه ء هرمى شکل(بطور غير طبيعى)

acrochordon : زگيل دار،داراى زگيل اويزان ،(طب )زگيل پهن کوچک

acrocinesia : روانشناسى : پرحرکتى

acrocyanosis : روانشناسى : کبودى اندامهاى انتهايى

acroesthesia : (طب )افزايش حساسيت اعضاى انتهايى

acrogamy : (گ.ش ).جايگيرى تخم در انتهاى کيسه ء جنينى

acrogenous : از انتها رسته ،از طرف سر رشد کننده

acrography : گچ بري

acrolein : شيمى : اکرولئين

acrolein test : شيمى : ازمون اکرولئين

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود مقاله درمورد احساسات
دانلود مقاله درمورد احساسات
دانلود مقاله درمورد احساسات
دانلود پاورپوینت در مورد ساختار کلي الگوريتم اجتماع پرندگان- 13 اسلاید -10اسلاید انگلیسی
دانلود مقاله درمورد احساسات
دانلود مقاله درمورد احساسات
دانلود پاورپوینت در مورد ساختار کلي الگوريتم اجتماع پرندگان- 13 اسلاید -10اسلاید انگلیسی
دانلود تحقیق درباره شیرینی پزی
دانلود CF ROOT SCL23 6.0.1 ok
دانلود تحقیق درباره شهید کیست
دانلود تحقیق درباره شكل گيري اسرائيل
دانلود CF ROOT R970X 5.0.1 ok
دانلود تحقیق درباره فرش چیست
دانلود تحقیق درباره شرکت سهامی
دانلود پاورپوینت در مورد پروژه و کارآفرینی-طرح كسب وكار -پروژهاي كسب و كار در فاز آغازين-اسلاید
دانلود پاورپوینت در مورد پروژه و کارآفرینی-طرح كسب وكار -پروژهاي كسب و كار در فاز آغازين-اسلاید 58
دانلود پاورپوینت در مورد اصول و مبانی بازاریابی
دانلود تحقیق درباره شخصيت وحقوق زن در اسلام و فمينيسم
دانلود پاورپوينت رشته هاي پزشکی با عنوان اسکولیوزیس Scoliosis